Våre etiske retningslinjer

Det forventes at samarbeidspartnere setter seg inn i Lerøy Vedlikehold AS sine retningslinjer for etikk og samfunnsansvar (CSR). Det forventes også at samarbeidspartnere har egne etiske retningslinjer og et internkontrollsystem for å følge opp etterlevelse.

 

1. Vi skal behandle alle mennesker med respekt og verdighet

1.1 Samfunnsansvar

Alle tjenester som Lerøy Vedlikehold AS utfører skal være i tråd med menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, herunder FNs menneskerettighetserklæring, FNs barnekonvensjon art.32 og ILO konvensjon nr.29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182.

Vi skal etterleve norsk arbeidsrett og arbeidsgiverlovgivning.

Diskriminering f.eks. på grunn av kjønn, rase, familiesituasjon, seksuell legning, etnisitet, kultur, politisk retning eller religion er ikke akseptabelt. Vi skal handle med integritet og vise respekt for kolleger og andre vi møter gjennom jobben, og opptre på en upartisk og rettferdig måte. Mobbing, trakassering og lignende adferd skal ikke tolereres.

 

1.2 Varsling

Alle saker knyttet til varsling om bekymringsverdige forhold skal håndteres i henhold til interne prosedyrer.

2. Vi skal drive virksomheten vår på en pålitelig måte

2.1 Samarbeidspartnere og andre interessenter

Vi skal gjøre vårt ytterste for å drive virksomheten og samarbeidet med våre interessenter/samarbeidspartnere på en måte som er i overenstemmelse med gjeldende lover og regler. Før vi inngår en avtale med en samarbeidspartner skal vi vite at samarbeidspartnerens etiske standard er tilfredsstillende.

 

2.2 Korrupsjon, hvitvasking og bedrageri

Lerøy Vedlikehold AS tar avstand fra alle former for korrupsjon, hvitvasking eller andre kriminelle handlinger og bedragerier. Det tillates ikke at noen ber om, mottar eller aksepterer en utilbørlig fordel i forbindelse med en stilling, et verv eller et oppdrag.

 

2.3 Gaver

Nettverksbygging og sosiale aktiviteter skal være knyttet til virksomheten, rimelige og forsvarlige, og ikke overdådige eller overdrevne, og det skal aldri foregå i et slikt omfang at det kan oppfattes som bestikkelser eller korrupsjon, eller skape tvil om hvorvidt det kan utgjøre et brudd på konkurranselovgivning. Det skal unngås å gi eller motta gaver eller representasjon som kan påvirke forretningsbeslutninger. Det skal utvises spesiell aktsomhet under forhandlinger, beslutningstakingsprosesser, tilbud, anbud og i lignende situasjoner.

 

2.4 Regnskap og ansvarlig skatt

All regnskapsføring og rapportering skal være i samsvar med regnskapsstandarder og relevant lovgivning.

Vi skal etterleve gjeldende skatte- og avgiftslovgivning og formidle og/eller rapportere all nødvendig informasjon til relevante myndigheter der det kreves.

Lerøy Vedlikehold AS innehar medlemskap i StartBANK. Kopi av registreringsbevis fremlegges på forespørsel.

 

2.5 Taushetsplikt og personvern

Alle våre ansatte er underlagt taushetsplikt med hensyn til alle forretningsmessige forhold og andre situasjoner som kan gi utenforstående tilgang til konfidensiell informasjon.

Lerøy Vedlikehold håndterer og behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser.

 

2.6 Interessekonflikter

Lerøy Vedlikehold skal respektere den enkelte ansattes rett til privatliv og personlige interesser, samtidig som alle ansatte forventes å være lojale overfor Lerøy Vedlikeholds interesser.

3. Vi skal bidra til en bærekraftig utvikling

3.1 Bærekraftig fremtid

Vi skal utnytte vår kompetanse og erfaring for å bidra til å utvikle en bærekraftig fremtid ved å ha fokus på at dagens behov oppfylles uten at mulighetene for kommende generasjoner ødelegges.

 

3.2 Klima og miljø

Vi skal utføre vårt arbeid i tråd med anerkjente prinsipper for miljøstyring og ha som målsetning å redusere vår miljøbelastning.

TRIVSEL ∞ SAMARBEIDSORIENTERT ∞ NYTENKENDE

Våre verdier kan du lese om her